ESOTERICA.gr Forums !

ESOTERICA.gr Forums !
Κεντρική Σελίδα | Προφίλ | Εγγραφή | Ενεργά Θέματα | Μέλη | Αναζήτηση | FAQ
Όνομα Μέλους:
Password:
Επιλογή Γλώσσας
Φύλαξη Password
Ξεχάσατε τον Κωδικό;
 
 Όλα τα Forums
 .-= ΜΥΘΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ =-.
 Ο ΠΕΤΡΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
 
Συγγραφέας Προηγούμενο Θέμα Θέμα Επόμενο Θέμα  
ΕΝΩΧ999
Νέο Μέλος

Greece
48 Μηνύματα
Απεστάλη: 31/05/2013, 15:05:18  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)

Θεός Ἀεὶ Παρών!

Τὸ πρὸ τῆς ἀρχῆς Ἄλφα, τὸ μετὰ τὸ τέλος Ὠμέγα.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. (Ἰω. 1:1-2)

Μεγάλη ἡ Δόξα καὶ ἡ Δύναμις καὶ ἡ Ἰσχύς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. (Ίω. 8:50)

Ἐγώ ὁ γραμματεύς τοῦ Θεοῦ, ὁ ζητῶν τὴν Δόξαν τοῦ Υἱοῦ καὶ Χριστοῦ καὶ Μεσσία καὶ Μεγάλου Ἀρχιερέως Ἰησοῦ, ὁ κρίνων τοὺς ἀσεβεῖς τῆς δισχιλιετίας, ὁ φέρων τὸν Λόγον Ἐν ᾯ Χριστός, Γνῶσιν Δωρεάν καὶ Ἄτην Κυρίου.

Μεγάλη ἡ Δόξα τοῦ Παντοκράτορος Δημιουργοῦ ὅτι τὰ πάντα ἐν Σοφίᾳ ἐποίησεν καὶ τὰ πάντα ἐν Σοφίᾳ προῆγε. Μεγάλη ἡ Ἰσχύς καὶ ἡ Δύναμις καὶ ὁ Πλοῦτος τοῦ Ἔργου Αὐτοῦ, μεγάλαι αἱ Εὐχαριστίαι καὶ αἱ Τιμαί διὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ Ἔργου τοῦ Παμμεγίστου Κυρίου, ὅ ἐξ ἀρχῆς Ἀπεκαλύφθη διὰ πνεύματος Παναγίου Ἰωάννου.

Καὶ ἔδωκεν Θεός ἀνθρώποις ἑβδομήκοντα γενεάς ἵνα ἀκούσωσι καὶ ἐφαρμόσωσι τὸν Λόγον τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ. Καὶ οἱ ὀλίγοι ἤκουσαν καὶ ἐφήρμοσαν, καὶ οἱ πλείονες ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐφήρμοσαν, καὶ οἱ πλεῖστοι, ἀκούσαντες καὶ μή, ἐχλεύασαν.

Καὶ νῦν ἡ ὥρα ἀποδόσεως τῶν μισθῶν αὐτοῖς.


    Καὶ οἱ μὲν ἐφαρμόσαντες, ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὠνομασμένοι καὶ ὑπ’ ἐμοῦ κληθησόμενοι, σωθήσονται.

    Οἱ δὲ μὴ ἐφαρμόσαντες εἰς ἐπίκλησιν αἰτιῶν κληθήσονται καὶ ἀναλόγως κριθήσονται.

    Οἱ δὲ χλευάσαντες, ὁμοῦ μετὰ τοῦ πατρός αὐτῶν, εἰς χλευασμόν ὑπὸ τῶν εὐσεβῶν καὶ εἰς τὸν τελικὸν ἀφανισμόν παραδοθήσονται.

Καὶ ὁ Πέτρος ὁ Ῥωμαῖος ἐξελέγη.

«Ἰησουΐτης» ἑλληνιστί συνώνυμον τοῦ «Ὑποκριτής», οὐχὶ μόνον ἐν ἐννοίᾳ ἀρνητικῇ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ ἠθοποιοῦ.

«Ῥωμαῖος» γε ὅτι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προφητείας «Ῥωμαῖος» καὶ «Λατῖνος» συνώνυμα ἦν, νῦν δὲ Λατῖνοι οἱ τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς καλοῦνται, καὶ δὴ Ῥωμαῖος ὅτι οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἐξ Ἰταλίας.

«Πέτρος» δὲ ὅτι καὶ Ἀπόστολος Πέτρος καὶ Ἅγιος Φραγκῖσκος, καὶ αὐτός οὗτος οὕτως ἰσχυρίζεται, εἰς τὰ βήματα τοῦ Ἰησοῦ πρωτίστως ἐπεδίωκαν βαδίζειν καὶ κυριολεκτικῶς, ὁ εἷς εἰς τὰ βήματα τοῦ ἄλλου. Καὶ βαδίζων εἰς τὰ βήματα τοῦ Ἰησοῦ, ἀσχέτως ἐπιτυχίας, ἐπιφέρει ἀναταραχάς εἰς τοὺς συνηθισμένους εἰς τοὺς συμβιβασμούς καὶ τὸ βόλεμα. Καὶ οὕτως οὗτος ἤδη ἐπέπληξεν τὴν Μέρκελ περὶ οἰκονομικῆς δικτατορίας. Κἀγὼ πρὸς τοῦτο ἐπὶ τούτῳ εὐλογίαν ἀποδίδω καὶ ἐπαναλέγω αὐτῷ ὅσα εἶπον τῷ πρώην Πάπᾳ Μαλεδίκτῳ:

«Ὑμεῖς δὲ, Πάπαρε καὶ σὺν σοί λειτουργοῦντες, μετὰ πολλῶν ἀτοπημάτων ἐβαρύνθητε διὰ μέσου τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ἰδίων καὶ ἐκ τῶν προκατόχων ὑμῶν καὶ νῦν καλείσθε ὅπως ἀμέσως ἐπανορθώσητε τὰς ἀσεβείας κατὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν, τὰς ἀνομίας κατὰ ἀνθρώπων καὶ τὰς λαθροχειρίας κατὰ τῶν ἐν Χριστῷ πιστῶν.

Ἡ δὲ παραποίησις τῆς ἀληθείας καὶ προσβολή κατὰ τῆς προφητείας Ἀποκαλύψεως Θεοῦ τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὕβριν καὶ λοιδορίαν κατὰ Θεοῦ ἀποτελεῖ....

....Φιλάνθρωπος Θεός δίδει πᾶσιν ὑμῖν ἐλπίδα σωτηρίας καὶ ἄρσεως τῶν ποινῶν ἐξ αὐτῶν τούτων καὶ μεταβιβάσεως ἐπὶ τοῖς ἑπομένοις, ἔτι δὲ καὶ πλήρους ἀκυρώσεως, ὑπὸ τὴν αἵρεσιν πίστεως καὶ ἐμπράκτου μετανοίας.

Ἔσται δὲ ἔμπρακτος ἡ μετάνοια ὅταν πέραν τῆς μεγαλοφώνου ὁμολογίας τῶν ἀνομιῶν προχωρῇ εἰς ἀποκάλυψιν τῆς κεκρυμμένης ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις ὑμῶν ἀληθείας, εἰς τὴν ἐπιστροφήν τῆς λείας εἰς τοὺς ἱδιοκτήτας, εἰς τὴν ἀποζημίωσιν τῶν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ζημιωθέντων καὶ, τέλος, εἰς τὴν ἔνταξιν τῆς ἐκκλησίας τοῦ Βατικανοῦ ὑπὸ τἠν καθοδήγησιν τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ δόγματος.

Εἰ δὲ μή, ἀπὸ Βατικανόν ἐς Βατοπέδιον τραπήσεσθε· ἐν καιρῷ δὲ πρὸς ὑμᾶς ἐπαναστέρξω, ὅτι Πανάγαθος Θεός εὐσεβεῖς φιλεῖ καὶ τινές ἐστέ.» (ΕνΩΧ 4 /9.9.2011)

Καὶ ὁ τῆς Μόσχας Κύριλλος ἐν Ἑλλάδι ἔρχεται ἡγούμενος τέκνων τῆς Ἰεζάβελ, τὰ δὲ κέρατα αὐτοῦ τὸν Οὐρανόν γαργαλοῦν.

Καὶ λέγω σοι Κύριλλε ὅτι ἐφεξῆς Κορνουάλης καλεῖσαι, ὅτι σὺν τοῖς κορνούτοις σου ὑπερηφάνως ἄλεις. Καὶ ἡ ἄλη σου αὕτη εἰς οὐδὲν διάφορος ἀλητείας. Καὶ τὰ τέκνα τῆς πορνείας θανάτῳ θανατώνονται κατ’ ἐντολήν Κυρίου, καθ’ὅν χρόνον σύ κοκκορεύεσαι διὰ τὴν πορνείαν τῆς γυναικός σου.

Καὶ ὁ Βλαδίμηρος ἐφεξῆς Βραδύμοιρος καλεῖται καὶ ἰσοδυναμεῖ τῷ τσάρῳ Ἀλεξάνδρῳ, ὅς κατὰ τὰ ἔτη 1821-1826 ἐπορνεύετο μετὰ τῶν διαβόλων καὶ ἐξ ἀποστάσεως ἐτήρει τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν.

Καὶ Δόξα τῷ Θεῷ ἐκεῖνος ὁ Βραδύμοιρος ἀπεβίωσε καὶ ἀνέλαβεν ὁ τσάρος Μέγας Νικόλαος, ὅς κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἔπραξεν.

Καὶ ἐὰν ὁ Βραδύμοιρος οὗτος, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἀρκουδάκη, συνεχίσῃ νὰ χαριεντίζεται μὲ τοὺς σατανάδες καὶ νὰ παρατηρῇ ἐξ άποστάσεως τὸ δρᾶμα τῆς Ἐλλάδος, παρομοίαν τύχην λήψεται. Καὶ παρακαλῶ τὸν Θεόν διὰ τὴν συντόμευσιν.

Σύ δὲ Κορνουάλη, καθ’ ὅν χρόνον ὑπερήφανος διὰ τὰ κέρατά σου αἰσθάνεσαι, θὰ ἀποκτᾷς πλείονα κέρατα πανταχόθεν, καὶ ὡς Κορνουάλης ἀπογραφήσει.

Καὶ σύ, Ὀλιγώνυμε τῶν Ἀθηνῶν, δίδεις κάλυψιν εἰς ὅλες τὶς Λοῦλες καὶ τὶς Μοῦλες ποὺ σὲ περιβάλλουν, καλύπτων τοὺς λογαριασμούς τῶν ἑκατομμυρίων καὶ τὰ στριγκάκια. Καὶ διαρκῶς χαριεντίζεται μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ἀντιχρίστου καὶ διαρκῶς παρακοῦς τὶς ἐντολές Κυρίου. Καὶ κόπτεις τὸ τῆς Ἀναστάσεως Ἱερὸν Εὐαγγέλιον εἰς τὴν μέσην λέγων «Ἐφοβήθησαν γά-αααα-άρ». Ἐπειδὴ σύ έφοβήθης. Καὶ λέγω σοι:

Ἐφεξῆς οἱ Λοῦλες καὶ οἱ Μοῦλες θὰ σὲ ρεζιλεύουν ἐπαναληπτικῶς, ἡ φωνή σου θὰ ἀκούγεται ὡς μέγα γάρισμα, καὶ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον θὰ σὲ κόπτῃ εἰς τὴν μέσην.

Καὶ λέγω ταῖς Λούλαις καὶ Μούλαις: Θὰ ἰδεῖτε τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς σας νὰ ἐξατμίζωνται καὶ τὸ παραγόμενον ψῦχος θὰ παγώνῃ τὰ σώματά σας· θὰ ἰδεῖτε τὰ στριγκάκια σας νὰ σχηματίζουν τὴν θηλειάν ὅπου θὰ κρέμωνται τὰ πνεύματά σας. Καὶ παρακαλῶ τὸν Θεόν διὰ τὴν συντόμευσιν.


Καὶ λέγω τοῖς λοιποῖς:

Ἀγαπᾶτε τὸν Θεόν ὑμῶν, οἱ εὐσεβεῖς!

Φοβηθεῖτε τὸν Θεόν, οἱ ἀσεβεῖς!

Καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου· αὕτη πρώτη ἐντολὴ. (Μαρκ. 12:30)

Ἄξιος ὁ ἐσφαγμένος ἀμνός τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστός λαβεῖν τὴν Ἰσχύν καὶ τὴν Δύναμιν καὶ τὴν Δόξαν καὶ τὸν Πλοῦτον καὶ τὴν Σοφίαν καὶ τὴν Τιμήν καὶ τὴν Εὐλογίαν.

Ἄτη Κυρίου, εὐλογία καὶ χαρά ἐπὶ τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς εὐσεβέσι, συμφορά καὶ δέος ἐπὶ τοῖς ἀνθέλλησι καὶ ἀσεβέσι. Χάριτι Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βασιλέως τῆς Γῆς καὶ τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἀμήν

ΕνΩΧ 23 / 31.5.2013
PDF in Hellenic: http://pdfcast.org/pdf/petrus-romanus-elected-1

PDF in English: http://pdfcast.org/pdf/petrus-romanus-elected

http://img94.imageshack.us/img94/2289/79134024.png " border=0>

Χριστιανός Ορθόδοξος
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2114 Μηνύματα
Απεστάλη: 31/05/2013, 18:57:18  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Χριστιανός Ορθόδοξος  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Αμαν πια,και εδώ;Όλα τα φόρουμς έχεις πάρει σβάρνα....Το ''Ενωχ'' το προτιμούσα....

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Dying_Incubus
Συντονιστής

Tuvalu
13482 Μηνύματα
Απεστάλη: 02/06/2013, 20:43:44  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Dying_Incubus  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Μάλιστα...
Και τι ακριβώς θες να πεις με το παραπάνω κείμενο, αγαπητέ ΕΝΩΧ999;
Ρωτάω διότι διαβάζοντάς το προηγουμένως δεν κατάλαβα τίποτα...

In anticipation of my resurrection...

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
Lock_Smith
Μέλος 3ης Βαθμίδας

Greece
459 Μηνύματα
Απεστάλη: 04/06/2013, 00:53:28  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
ΤΟΤΕ, σηκώθηκε ο Ελιασείβ, ο μεγάλος ιερέας, και οι αδελφοί του οι ιερείς, και οικοδόμησαν την προβατική πύλη· αυτοί την αγίασαν, και έστησαν τις πόρτες της· και την αγίασαν μέχρι τον πύργο τού Μεά, μέχρι τον πύργο τού Ανανεήλ.
2 και στα πλάγιά του οικοδόμησαν οι άνδρες τής Ιεριχώ. Και στα πλάγιά τους οικοδόμησε ο Ζακχούρ, ο γιος τού Ιμρί.
3 Την ιχθυϊκή πύλη, όμως, την οικοδόμησαν οι γιοι τού Ασσεναά, που τη σανίδωσαν, και έστησαν τις πόρτες της, τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της.
4 Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Μερημώθ, ο γιος τού Ουρία, γιου τού Ακκώς. Και στα πλάγιά τους, έκανε την επισκευή ο Μεσουλλάμ, ο γιος τού Βαραχία, γιου τού Μεσηζαβεήλ. Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Σαδώκ, ο γιος τού Βαανά.
5 Και στα πλάγιά τους, έκαναν την επισκευή οι Θεκωίτες· όμως, οι πρόκριτοί τους δεν έσκυψαν τον τράχηλό τους στο έργο τού Κυρίου τους.
6 Και την παλιά πύλη επισκεύασε ο Ιωδαέ, ο γιος τού Φασέα, και ο Μεσυλλάμ, ο γιος τού Βεσωδία· αυτοί τη σανίδωσαν, και έστησαν τις πόρτες της, και τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της.
7 Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Μελαθίας, ο Γαβαωνίτης, και ο Ιαδών, ο Μερωνοθίτης, άνδρες τής Γαβαών και της Μισπά, που ήσαν κάτω από την κυριαρχία τού θρόνου τού επάρχου από την εδώ πλευρά τού ποταμού.
8 Στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Οχιήλ, ο γιος τού Αραχία, από τους χρυσοχόους. Και στα πλάγιά του, έκανε την επισκευή ο Ανανίας, αυτός από τους μυροποιούς· και άφησαν την Ιερουσαλήμ μέχρι το πλατύ τείχος.
9 Και στα πλάγιά τους, έκανε την επισκευή ο Ρεφαϊας, ο γιος τού Ωρ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Ιερουσαλήμ.
10 Και στα πλάγιά τους έκανε την επισκευή ο Ιεδαϊας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι στο σπίτι του. Και στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Χαττούς, ο γιος τού Ασαβνία,
11 Ο Μαλχίας, ο γιος τού Χαρήμ, και ο Ασσούβ, ο γιος τού Φαάθ-μωάβ, επισκεύασαν το άλλο τμήμα και τον πύργο των φούρνων.
12 Και στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Σαλλούμ, ο γιος τού Αλλωής, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Ιερουσαλήμ, αυτός και οι θυγατέρες του.
13 Την πύλη τής φάραγγας την επισκεύασε ο Ανούν, και οι κάτοικοι της Ζανωά· αυτοί την οικοδόμησαν, και έστησαν τις πόρτες της, και τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της, και 1.000 πήχες στο τείχος μέχρι την πύλη τής κοπριάς.
14 Την πύλη τής κοπριάς, όμως, επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος τού Ρηχάβ, ο άρχοντας της περιχώρου τής Βαιθ-ακκερέμ· αυτός την οικοδόμησε, και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της.
15 Την πύλη τής πηγής, όμως, επισκεύασε ο Σαλλούν, ο γιος τού Χολ-οζέ, ο άρχοντας της περιχώρου τής Μισπά· αυτός την οικοδόμησε, και τη σανίδωσε, και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της, και τους μοχλούς της, και το τείχος τής κολυμβητικής λίμνης τού Σιλωάμ, κοντά στον κήπο τού βασιλιά, και μέχρι τις βαθμίδες, που κατέρχονται από την πόλη τού Δαβίδ.
16 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Νεεμίας, ο γιος τού Αζβούκ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Βαιθ-σούρ, μέχρι απέναντι στους τάφους τού Δαβίδ, και μέχρι την κολυμβητική λίμνη που κατασκευάστηκε, και μέχρι τον Οίκο τών ισχυρών.
17 Μετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι Λευίτες, ο Ρεούμ, ο γιος τού Βανί. Στα πλάγιά του έκανε την επισκευή ο Ασαβίας, ο άρχοντας της μισής περιχώρου τής Κεειλά, για το μέρος του.
18 Μετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι αδελφοί τους, ο Βαβαϊ, ο γιος τού Ηναδάδ, ο άρχοντας της άλλης μισής περιχώρου τής Κεειλά.
19 Και στα πλάγιά του έκανε επισκευή ο Εσέρ, ο γιος τού Ιησού, ο άρχοντας της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι από την ανάβαση, προς την οπλοθήκη τής γωνίας.
20 Μετά απ' αυτόν ο Βαρούχ, ο γιος τού Ζαββαϊ επισκεύασε με ζήλο το άλλο τμήμα, από τη γωνία μέχρι την πόρτα τού σπιτιού τού Ελιασείβ, του μεγάλου ιερέα.
21 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μερημώθ, ο γιος τού Ουρία, γιου τού Ακκώς, ένα άλλο τμήμα, από την πόρτα τού σπιτιού τού Ελιασείβ μέχρι το τέλος τού σπιτιού τού Ελιασείβ.
22 Και μετά απ' αυτόν επισκεύασαν οι ιερείς, οι κάτοικοι της περιχώρου.
23 Μετά απ' αυτούς επισκεύασαν ο Βενιαμίν, και ο Ασσούβ, απέναντι από το σπίτι τους. Μετά απ' αυτούς έκαναν την επισκευή ο Αζαρίας, ο γιος τού Μαασία, γιου τού Ανανία, κοντά στο σπίτι του.
24 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Βιννουϊ, ο γιος τού Ηναδάδ, ένα άλλο τμήμα, από το σπίτι τού Αζαρία μέχρι την καμπή, μέχρι μάλιστα τη γωνία.
25 Ο Φαλάλ, ο γιος τού Ουζαϊ έκανε την επισκευή απέναντι από την καμπή, και τον πύργο που εξέχει από την ψηλή κατοικία τού βασιλιά, που είναι κοντά στην αυλή τής φυλακής. Έπειτα απ' αυτόν, ο Φεδαϊας, ο γιος τού Φαρώς.
26 Και οι Νεθινείμ κατοικούσαν στην Οφήλ, και έκαναν επισκευή μέχρις απέναντι στην πύλη τών νερών, ανατολικά, και στον πύργο που εξέχει.
27 Μετά απ' αυτούς, οι Θεκωίτες επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα, απέναντι από τον μεγάλο πύργο που εξέχει, και μέχρι το τέλος τού Οφήλ.
28 Από πάνω από την πύλη των αλόγων επισκεύασαν οι ιερείς, κάθε ένας απέναντι από το σπίτι του.
29 Ύστερα απ' αυτούς επισκεύασε ο Σαδώκ, ο γιος τού Ιμμήρ, απέναντι από το σπίτι του. Και μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Σεμαϊας, ο γιος τού Σεχανία, ο φύλακας της ανατολικής πύλης.
30 Ύστερα απ' αυτόν επισκεύασε ο Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και ο Ανούν, ο έκτος γιος τού Σαλάφ, ένα άλλο τμήμα. Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μεσουλλάμ, ο γιος τού Βαραχία, απέναντι από το οίκημά του.
31 Μετά απ' αυτόν επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος τού χρυσοχόου, μέχρι το σπίτι των Νεθινείμ, και των μεταπωλητών, απέναντι από την πύλη Μιφκάδ και μέχρι την ανάβαση της γωνίας.
32 Και ανάμεσα στην ανάβαση της γωνίας, μέχρι την προβατική πύλη επισκεύασαν οι χρυσοχόοι και οι μεταπωλητές.

Ό,τι κλείνει, ανοίγει!Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Lock_Smith
Μέλος 3ης Βαθμίδας

Greece
459 Μηνύματα
Απεστάλη: 04/06/2013, 01:09:48  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος
σκυμένος στο τραπέζι κάθετ' ένας γέρος·
με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά.

Και μες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνεια
σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια
που είχε και δύναμι, και λόγο, κ' εμορφιά.

Ξέρει που γέρασε πολύ· το νοιώθει, το κυττάζει.
Κ' εν τούτοις ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει
σαν χθές. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό.

Και συλλογιέται η Φρόνησις πώς τον εγέλα·
και πώς την εμπιστεύονταν πάντα - τι τρέλλα! -
την ψεύτρα που έλεγε· «Αύριο. Εχεις πολύν καιρό.»

Θυμάται ορμές που βάσταγε· και πόση
χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώσι
κάθ' ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπαίζει.

... Μα απ' το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται
ο γέρος εζαλίσθηκε. Κι αποκοιμάται
στου καφενείου ακουμπισμένος το τραπέζι.

Υλικά

ζυμαρικά - 450 γρ. , ολικής άλεσης (αχιβάδες, λινγκουίνι, βίδες, κοχύλι, orecchiette)
ελαιόλαδο - 4 κ.σ. , και λίγο ακόμα για το σερβίρισμα
κρεμμυδάκι - 5, κομμένα κατά μήκος στα 4 και μετά σε πολύ ψιλές φέτες χιαστί
σπαράγγι - 450 γρ. λεπτά, με κομμένες τις άκρες και κομμένα λοξά σε φέτες 1εκ.
σκόρδο - 2 σκελίδες, πολτοποιημένες
αρακάς - 2 φλιτζάνια, φρέσκο
παρμεζάνα - 2/3 φλιτζανιού, τριμμένη και λίγη ακόμα για το σερβίρισμα
βούτυρο - 2 κ.σ. , ανάλατο
λεμόνι - 2 κ.γ , ξύσμα (από 1 λεμόνι)
λεμόνι - 2 κ.γ. , φρεσκοστιμμένος χυμός (λιγότερο από 1 λεμόνι)
μυρωδικά - 1 φλιτζάνι, ανάμικτα, χονδροκομμένα (π.χ. μαϊντανός, σχοινόπρασο, μέντα, εστραγκόν, φραγκομαϊντανός)
κουκουνάρι - 3/4 φλιτζανιού, ψημένο
αλάτι - θαλασσινό, κατά βούληση
πιπέρι - μαύρο, φρεσκοτριμμένο, κατά βούληση
μπούκοβο - μία πρέζα (προαιρετικά

Εκτέλεση

Author: Cookie and Kate

Πρώτα θα ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Τα πλένουμε, τα στραγγίζουμε και τα κόβουμε.

Στη συνέχεια, θα βράσουμε μία μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό σε υψηλή θερμοκρασία. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά και μαγειρεύουμε για 2 λεπτά λιγότερο από την αναγραφόμενη στη συσκευασία ώρα. Κρατάμε 2 φλιτζάνια από το νερό και στραγγίζουμε τα ζυμαρικά.

Όση ώρα βράζουν τα ζυμαρικά, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μεσαία προς υψηλή θερμοκρασία. Μόλις κάψει το λάδι, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε μέχρι να σκουρύνουν (περίπου 5 λεπτά).

Προσθέτουμε τα σπαράγγια και το σκόρδο, αλατίζουμε και μαγειρεύουμε μέχρι τα σπαράγγια να κόβονται με το μαχαίρι και να έχουν χρώμα λαμπερό πράσινο (περίπου 3 λεπτά). Προσθέτουμε και τον αρακά και μαγειρεύουμε μέχρι να αποκτήσει και αυτός λαμπερό πράσινο χρώμα (περίπου 2 λεπτά).

Τώρα θα προσθέσουμε στο τηγάνι τα στραγγισμένα ζυμαρικά μαζί με 1 φλιτζάνι από το νερό που φυλάξαμε. Ανακατεύουμε να καλυφθούν με τα υπόλοιπα υλικά. Μαγειρεύουμε μέχρι η σως να καλύψει τα ζυμαρικά (περίπου 2 λεπτά). Βγάζουμε τα ζυμαρικά από τη φωτιά και τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ.

Προσθέτουμε την παρμεζάνα και το βούτυρο και ανακατεύουμε. (Αν χρειαστεί προσθέτουμε και άλλο από το νερό που έχουμε κρατήσει. Η σως πρέπει να κολλάει ίσα ίσα πάνω στα ζυμαρικά.)

Τέλος, προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, τα μυρωδικά και τα κουκουνάρια. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε, αν χρειάζεται , λίγο αλάτι, την πάπρικα και λίγο χυμό λεμονιού. Τρίβουμε λίγο τυρί πάνω από τα ζυμαρικά και γαρνίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελάχιστο ελαιόλαδο. Σερβίρουμε αμέσως.

Ό,τι κλείνει, ανοίγει!Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Lock_Smith
Μέλος 3ης Βαθμίδας

Greece
459 Μηνύματα
Απεστάλη: 04/06/2013, 01:22:47  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)

Όταν με κάλεσε η πατρίς
να την υπηρετήσω
ενόμιζα ο δυστυχής
πως πάω να γλεντήσω!

Και δε μπορώ και δε βαστώ
μακριά σου να 'μαι τώρα
και δα με παίρνει ο στρατός
να πηρετώ την χώρα!

Κάθε πρωί απού ξυπνώ
τα μαύρα ρούχα βάνω,
γιατί κηδεύω τα όνειρα
που κάθε βράδυ κάνω!

Ό,τι κλείνει, ανοίγει!Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΕΝΩΧ999
Νέο Μέλος

Greece
48 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/06/2013, 15:17:11  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Lock_Smith
Μέλος 3ης Βαθμίδας

Greece
459 Μηνύματα
Απεστάλη: 06/07/2013, 02:59:22  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Καλημέρα,

quote:
Ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν

Δεν είμαι Κλαζομένιος ούτε χυδαίος όπως με αναφέρεις.

Χυδαίο είναι το μυαλό σου φίλε μου, που απειλείς όσους ΔΕΝ είναι χριστιανοί.

Πάρτο χαμπάρι άνθρωπέ μου, είσαστε είδος προς εξαφάνιση, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει κανείς του είδους σας κι' αν απομείνουν ελάχιστοι θα είναι κλεισμένοι σε κανά ψυχιατρείο ή καμιά φυλάκα.

Εγώ αππορώ για ένα πράγμμα, εφ' όσον η συμπεριφορά σου είναι αυτή, γιατί δεν σε διαγράφουν?

Amalia, ΟΧΙ γιατί είναι κύρηκας, άστο αυτό, για τις απειλές, δε του ρίχνεις ένα λουκετάκι? (άποψή μου).
Βέβαια θα μου πεις, τι να κάνει το λουκετάκι ρε φίλε, θα ξαναγραφτεί, αυτός θέλει Immobilizer.

Καλά δε περίμενα βέβαια να έχει σωστή συμπεριφορά, ξέρετε εσείς κανέναν φανατισμένο άνθρωπο να έχει καλή συμπεριφορά?

Τέλος πάντων...

Ό,τι κλείνει, ανοίγει!Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 08/07/2013, 09:54:10  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

Καλημέρα,

quote:
Ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν

...κι' αν απομείνουν ελάχιστοι θα είναι κλεισμένοι σε κανά ψυχιατρείο ή καμιά φυλάκα....
Τώρα βέβαια εσύ απειλείςΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
   
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
Μετάβαση Σε:

ESOTERICA.gr Forums !

© 2010-11 ESOTERICA.gr

Μετάβαση Στην Κορυφή Της Σελίδας
0.140625
Maintained by Digital Alchemy