ESOTERICA.gr Forums !

ESOTERICA.gr Forums !
Κεντρική Σελίδα | Προφίλ | Εγγραφή | Ενεργά Θέματα | Μέλη | Αναζήτηση | FAQ
Όνομα Μέλους:
Password:
Επιλογή Γλώσσας
Φύλαξη Password
Ξεχάσατε τον Κωδικό;
 
 Όλα τα Forums
 .-= ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ =-.
 4 7, 3 Κ, 1 Π
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
 
Συγγραφέας Προηγούμενο Θέμα Θέμα Επόμενο Θέμα  
ΕΝΩΧ999
Νέο Μέλος

Greece
48 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/10/2013, 14:54:15  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)


ΕνΩΧ 7 Ὀκτωβρίου 2013

Θεός ἀεὶ παρών!

Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καὶ Μόνος Μεσσίας.

Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. (Ἰω.12:46)

Ἐγὼ ὁ γραμματεύς τοῦ Θεοῦ ὁ ἀγράμματος, ὁ φυλάττων πᾶσαν Προφητείαν, ὁ φέρων τὸν Λόγον Ἐν ᾯ Χριστός, Γνῶσιν Δωρεάν καὶ Ἄτην Κυρίου, ὁ εὐλογούμενος ὑπὸ ἀστέρος Δαυΐδ τοῦ Φωτός καὶ τοῦ Ἐρέβους.

Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. (Ἰω. 7:24)

Λόγος Ἐν ᾯ Χριστός, Γνῶσις ἐξ Οὐρανῶν ποιοῦσα τὸν Ἄνθρωπον ἐλεύθερον καὶ Λόγος Θεοῦ Υἱοῦ ὁ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ κρίνων καὶ ἐξαιρῶν τοὺς ἀσεβεῖς ἀναμέσον τῶν εὐσεβῶν.

Ὁ ἀθετῶν ἐμέ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. (Ἰω. 12:48)

Ἐγὼ ὁ βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων ὁ ἀνιστάμενος ἐκ τῆς Πενίας καὶ τῶν συντετριμμένων Μαρμάρων αὐτῶν, ὁ κατὰ δύναμιν ἁπλούστατα λαλῶν καὶ ἑρμηνεύων τὰ Μυστήρια ἵνα ἅπαντες νοήσωσιν.

Ἁπλᾶ γὰρ ἐστι τῆς ἀληθείας ἔπη. (Αἰσχύλος)

Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν (Ἰω. 16:13)

Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.

Μακάριοι οἱ νοήμονες καὶ εὐσεβεῖς ὅτι οὗτοι πρῶτοι τὸν μισθόν αὐτῶν λήψονται.

Οὐαί τοῖς ἀνοήμοσι καὶ ἀσεβέσιν ὄτι οὗτοι ἐς ἀφανισμόν ἄγονται.

Ἐγὼ ὁ μάρτυς Παναγίου Ἰωάννου ὁ Ἀμήν, ὁ ἑρμηνεύων ὑμῖν τὰς Γραφάς κατὰ τὰς ἐσχάτας ἡμέρας τοῦ σώου πλανήτου, ὁ προσκυνήσας Πανάγιον τὸν ἕως ἄρτι καλούμενον Ἄγιον, καὶ ὁρίζων τὰ τρία Κείμενα τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς τὰ πρῶτα καὶ τὰ πιστώτατα τῆς Ὀρθοδόξου Θρησκείας:


  Τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς Πρῶτον Εὐαγγέλιον καὶ Ὑπερισχῦον πάντων τῶν λοιπῶν.
  Τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς τὴν Μεγίστην πασῶν τῶν Προφητειῶν.
  Τὰς Ἐπιστολάς τοῦ Παναγίου Ἰωάννου ὡς πρώτας πασῶν τῶν ἀναλόγων.


Ὅς δ’ ἄν προβάλλῃ ἔνστασιν, ἐν Οὐρανῷ ἤ ἐπὶ τῆς Γῆς, Λόγον Κυρίου Ἰησοῦ ἀκουσάτω:
Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ ἀκολούθει μοι. (Ἰω. 21:22)

Καὶ ἑρμηνεύω ὑμῖν ἐκ τοῦ Κειμένου τῆς Ἀποκαλύψεως Θεοῦ διὰ Παναγίου Ἰωάννου ὅτι τέσσαρες ὁμάδες τῶν Ἑπτά ἐν Αὐτῷ ὁρίζονται, αἱ ἑξῆς:


  7 λυχνίαι (ἐκκλησίαι)
  7 κεφαλαί τοῦ θηρίου (ὄρη καὶ βασιλεῖς) – 7 πληγαί
  7 πνεύματα (λαμπάδες καὶ κέρατα καὶ ὀφθαλμοί ἀρνίου) ἐνώπιον τοῦ Θρόνου – 7 σφραγίδες
  7 ἀστέρες (ἄγγελοι) – 7 σάλπιγγες – 7 βρονταί – 7 φιάλαι


Ἐγὼ ὁ ἐν πρώτοις ξέων τὰς πληγάς τῶν 7 κεφαλῶν τοῦ θηρίου, ἐγὼ ὁ ἀπέλλων τὰς 7 Ἐκκλησίας ὅπως ἐν τοῖς 7 πνεύμασι τοῦ Κυρίου καλῶσι τοὺς 7 ἀγγέλους ἵνα τὰς θείας φιάλας ἐπιρρίπτωσι τῶν πληγῶν τοῦ ἀντιχρίστου δράκοντος.

Καὶ οἷα Ἐκκλησία οὐκ ἄν συμμορφωθῇ, τὴν Λυχνίαν αὐτῆς ἀπολέσει.

Εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. (Ἀποκ. 2:5)

Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. (Ἰω. 5:24)

Εὐλογημένον τὸ μέγα γένος τῶν Ἑλλήνων ὅτι τοῦτο ἐν Χριστῷ ἀνίκατον καὶ αἰώνιον.

«Αὐτά θὰ γίνουν ὅταν θὰ εἶναι τὰ τέσσαρα 7, τὰ 3 Κ, καὶ ἕνα Π» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Μέγας Ἅγιος ἄξιος ὁ προφήτης Κοσμᾶς ὁ Ἐθνάρχης Αἰτωλός εἰς τοὺς αἰώνας.

Ὅτι τὰ τέσσαρα 7 αἱ τέσσαρες ἐν τῇ Ἀποκαλύψει Ἑπτάδες, ὅτι τὰ τρία Κ τὰ τρία Κείμενα τοῦ Ἰωάννου, ὅτι τὸ ἔν Π τὸ Π τοῦ Παναγίου ἐστί.

Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.

Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐπανάστασιν καὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν Ἀνάστασιν!

Ἄτη Κυρίου, Εὐλογία Δημιουργοῦ καὶ Ἀγαλλίασις τῶν Εὐσεβῶν, Ὄλεθρος καὶ Κατάλυσις τῶν ἀσεβῶν.

Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ἄρχων ὁ ἐμός, Ὅν προσκυνήσουσι Γῆ καὶ Οὐρανός.

Ἐν Τούτῳ Νίκα.

Ἀμήν

††† Ἰάειρος ἐκ Θεοῦ


PDF: http://pdfcast.org/pdf/prophecy-cosmas-aetolos

ΜΥΘΗΡΑ
Προσωρινά Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
878 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/10/2013, 15:13:13  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΜΥΘΗΡΑ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
σχολιο 1

,,,Ενωχ ,,,αυτο το πρσωποκεντρικο στυτλακι δνε ταιριαζει σε αληθινο θεο...

..ακου εκει <<εγω ειμαι ο γιος του θεου οποιος δεν πιστευει σε μενα ειναι σα να μην πιστευει στο Θεο >>>...ΚΑΘΕΙΣΤΕ ρε παιδια και εμεις τι ειμαστε εννοω ολοι εμεις οι ανθρωποι.... παιδια θεων δεν ειμαστε ???μονο ο Ιησους δηλαδη ειναι γιοκας θεου ???,....φτου σκοληκομερμηγκοτρυπα ..

ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΝΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΤΣΙ ΑΠΕΝΤΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ..ΑΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΨΩΝΑΡΑ ΚΑΤΗΛΛΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΞΕΝΙΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚΣΤΟΜΙΣΘΗΚΑΝ ..ΤΕΤΟΙΕΣ ΨΩΝΑΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ..ΠΟΥ ΚΑΜΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΤΡΕΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕ ΞΕΡΩ ΚΙ ΕΓΩ ΤΙ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ..ΦΕΥ!!!!!!!!

ΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!...και εμεις οι υπολοιποι ρεεεε τι ειμαστε παιδια θεου δνε ειναι ολοι οι ανθρωποι!!!!!!!!!!

ΟΙ ΙΔΕΕς ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗς ΖΩΗς...ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ...ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕς ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙς ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ...............Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

panpam
ΜΕΛΟΣ "Forums ESOTERICA"


2484 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/10/2013, 15:33:39  Εμφάνιση Προφίλ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

σχολιο 1

,,,Ενωχ ,,,αυτο το πρσωποκεντρικο στυτλακι δνε ταιριαζει σε αληθινο θεο...

..ακου εκει <<εγω ειμαι ο γιος του θεου οποιος δεν πιστευει σε μενα ειναι σα να μην πιστευει στο Θεο >>>...ΚΑΘΕΙΣΤΕ ρε παιδια και εμεις τι ειμαστε εννοω ολοι εμεις οι ανθρωποι.... παιδια θεων δεν ειμαστε ???μονο ο Ιησους δηλαδη ειναι γιοκας θεου ???,....φτου σκοληκομερμηγκοτρυπα ..

ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΝΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΤΣΙ ΑΠΕΝΤΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ..ΑΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΨΩΝΑΡΑ ΚΑΤΗΛΛΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΞΕΝΙΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚΣΤΟΜΙΣΘΗΚΑΝ ....


ή ο Ιησούς δεν ήταν 'αληθινός θεϊκός άνθρωπος' αλλά Θεός που έγινε άνθρωπος (έχει διαφορά) κι εννοούσε κάτι που διαφεύγει από την πιο πάνω ερμηνεία.

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΜΥΘΗΡΑ
Προσωρινά Απενεργοποιημένος Λογαριασμός

Greece
878 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/10/2013, 17:57:53  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΜΥΘΗΡΑ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:

quote:

σχολιο 1

,,,Ενωχ ,,,αυτο το πρσωποκεντρικο στυτλακι δνε ταιριαζει σε αληθινο θεο...

..ακου εκει <<εγω ειμαι ο γιος του θεου οποιος δεν πιστευει σε μενα ειναι σα να μην πιστευει στο Θεο >>>...ΚΑΘΕΙΣΤΕ ρε παιδια και εμεις τι ειμαστε εννοω ολοι εμεις οι ανθρωποι.... παιδια θεων δεν ειμαστε ???μονο ο Ιησους δηλαδη ειναι γιοκας θεου ???,....φτου σκοληκομερμηγκοτρυπα ..

ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΝΤΡΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΤΣΙ ΑΠΕΝΤΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ..ΑΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΨΩΝΑΡΑ ΚΑΤΗΛΛΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΞΕΝΙΚΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚΣΤΟΜΙΣΘΗΚΑΝ ....


ή ο Ιησούς δεν ήταν 'αληθινός θεϊκός άνθρωπος' αλλά Θεός που έγινε άνθρωπος (έχει διαφορά) κι εννοούσε κάτι που διαφεύγει από την πιο πάνω ερμηνεία.σχολιο 2

..ενα καταξιωμενος θεος δεν εχει αναγκη απο ενσαρκωση ..χμμ εκτος αν ειναι εν-θεωσει ανθρωπος ,,,η ημιθεος-ηρωας ..αρα οχι καταξιωμενος κι υπερυψωμενος θεος

...επισης σε μια αληθινη θεοτητα δε αρεσει η πρσωπολατρεια .. η κατεστημενη χριστανσυνη αναφερεται στα θεια προσωπα με μια τυφλκη κια σκοταδιστικη ρουσφετολογικη λατρεια θα λεγα ...που αλλιωνει το νοημα της επικλησης θεικης οντοτητας και εχει καθαρα εγωκεντρικα κινητρα μακραν της θεικης αναγκης και επιθυμιας της μη εγωιστικης ....

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ .. <<ΕΙΜΑΙ ΓΙΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΥΤΡΩΣΗΣ>> ...ΧΜΜΜ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΡΩΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΦΛΗ ΑΦΑΙΜΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΑ ΔΙΟΛΟΥ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ..

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΜΙΛΟΥΣΕ ΕΤΣΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ,,,ΚΙ ΑΥΤΟΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΥΙΟ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΥΦΛΗΣ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙ ΑΦΑΙΜΑΚΤΚΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ,,,ΕΝΑΣ ΕΧΕΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ??? ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗ ΨΩΝΑΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΑΓΩΓΟ??.. Ο ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ ...

ΟΙ ΘΕΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΚΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΥΣ ΘΝΗΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ,,, ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΜΥΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ..ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΘΕΙΚΟ ΤΟΥΣ ΗΘΟΣ ..ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΙΣΜΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ...

ΟΙ ΙΔΕΕς ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗς ΖΩΗς...ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ...ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕς ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙς ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ...............Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

amalia
Διαχειριστής

Greece
10776 Μηνύματα
Απεστάλη: 07/10/2013, 18:04:20  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους amalia  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Θα απαντήσει, άραγε, ο ΕΝΩΧ999


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

   
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
Μετάβαση Σε:

ESOTERICA.gr Forums !

© 2010-11 ESOTERICA.gr

Μετάβαση Στην Κορυφή Της Σελίδας
0.125
Maintained by Digital Alchemy