ESOTERICA.gr Forums !

ESOTERICA.gr Forums !
Κεντρική Σελίδα | Προφίλ | Εγγραφή | Ενεργά Θέματα | Μέλη | Αναζήτηση | FAQ
Όνομα Μέλους:
Password:
Επιλογή Γλώσσας
Φύλαξη Password
Ξεχάσατε τον Κωδικό;
 Όλα τα Forums
 Περιοδικά - Βιβλία
 Το νέο βιβλίο του κυρίου Φουράκη
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
Σελίδα: 
από 2
Συγγραφέας Προηγούμενο Θέμα Θέμα Επόμενο Θέμα  
Labolas Glasya
Μέλος 2ης Βαθμίδας


293 Μηνύματα
Απεστάλη: 12/07/2004, 23:00:35  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Labolas Glasya  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Ανυπομονω να βγει κανα καινουργιο βιβλιο του Πλωτινοφουρακη΄η Φουρακοπλωτινου. *

http://www.ummo.cc/Sigil/Glasya_Labolas.JPGΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Πρώην Συνεργάτης

Greece
1491 Μηνύματα
Απεστάλη: 13/07/2004, 17:47:17  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΠΛΩΤΙΝΟΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Σε ευχαριστώ για την εκτίμηση και τον συσχετισμό αγαπητέ...

Τα εφτά που δεν πρέπει να έχεις:
Πλούτο χωρίς μόχθο.
Γνώση χωρίς χαρακτήρα.
Πολιτική χωρίς αρχές.
Απόλαυση χωρίς συναίσθημα.
Εμπόριο χωρίς ήθος.
Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά.
Αγάπη χωρίς θυσία.
Μ. Γκάντι

«Η γνώση της άγνοιας είναι η αρχή της σοφίας»

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νέο Μέλος

Greece
2 Μηνύματα
Απεστάλη: 14/07/2004, 05:32:20  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
ΒΙΝΕ ΜΙΧΑΗΛ ("ΠΛΩΤΙΝΕ") Ποία άπό τίς άνωτέρω Έπτά διδαχές τού Γκάντι
έχει άσπαθεί καί τηρείς;

Ό Φουράκης,τόν όποίον δέν γνωρίζεις καί συνεχώς περί αύτού άπαξιωτικά λαλείς καί γράφεις, άπό παιδί 17 έτών μελέτησε καί άσπάσθηκε τίς ήθικές διδαχές τού Γκάντι. Τό 1955, σέ ήλικία 17 έγραψε, σέ 5 συνέχειες, καί έδημοσίευσε, είς τήν ήμηρεσία Έφημερίδα "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ" τών Χανίων 6 έπιφυλλίδες διά τόν Γκάντι καί τίς διδαχές του ( άν θέλεις οί έφημερίδες αύτές είναι είς τήν διάθεσίν σου). Έσύ Κύριε Βίνε τί άρθρα, μελέτες, πραγματείες καί βιβλία έχεις γράψει, διά νά σού δίδουν τό θάρρος, ή τό θράσος νά άποτολμάς, κρυπτώμενος πίσω άπό τό ψευδώνιμο " ΠΛΩΤΙΝΟΣ" ( θά τρίζουν τά όστά τού Μέγιστου Φιλοσόφου, διά τήν χρήσιν τού όνοματός του)νά δράττεσαι σέ κάθε άναφορά τού έπωνύμου Φουράκης διά νά τό ύβρίσεις καί συγκοφαντήσεις;( τά σχετικά σου μηνύματα καί έάν έχουν σβυσθεί ύπάρχουν άποθηκευμένα σέ δισκέττες).
Ο Φουράκης, ό όποίος δέν σέ έθιξε ποτέ, ούτε άμέσως ούτε έμμέσως, ότι γράφει τό γράφει έπωνύμως άναλαμβάνοντας πάντα τίς ήθικές καί νομικές εύθύνες τών γραφομένων του. Έσύ διατί δέν τολμάς, καί ώς ύπέθυνος τού ΦΟΡΟΥΜ σου, νά γάψεις κριτική, καλόπιστη ή καί κακόπιστη
όχι μόνο διά τά γραφέντα άπό τόν Φουράκη άλλά καί διά τήν άτομική του, οίκογενειακή του, κοινωνική του καί έθνικήτου στάσιν καί συμπεριφορά. Γράψε καί άπεκάλυψε, όλων τών μορφών καί έκτάσεων τίς πράξεις καί ένέργειές του έκείνες, οί όποίες άποτελούν στήγμα ή καί κηλίδες τού όλου του προσωπικού βίου καί συγγραφικού του έργου, καί όχι δίχως νά τόν γνωρίζεις καί δίχως νά έχεις μελετήσει, ή άναγνώσει,ή καί άπλώς μόνο διαβάσει κάποιο του άρθρο ή έργο νά τόν άπαξιώνεις.
Έπειδή, λοιπόν πολλές φορές έγραψες ύβριστικά καί άπαξιωτικά μηνύματα διά τόν Φουράκη σέ παρακαλεί καί σέ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ,διά νά μή σέ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, νά δεχεθείς, άπό τίς σελίδες τού παρόντος Φορούμ, τού ίδικού Σου, έκτεταμένη διαλογική συζήτησιν, τόσο διά τόν ίδικόν του προσωπικό βίο καί τό συγγραφικό του έργο καί κατά συνέπεια καί διά τόν ίδικόν σου πρώτο καί δεύτερο, όσο καί διά τά έργα, τούς σκοπούς καί στόχους των, τής ΙΔΙΚΗ ΣΑΣ(Σου) Μπλαβάσκυ καί Μπέϊλ καθώς καί περί όλων τών έργών ΟΛΩΝ τών Άρχαίων Ελλήνων Ποιητών καί Φιλοσόφων.
Φυσικά είς τά έργά αύτά είναι δυνατόν νά συμπεριληφθούν καί όλα τών Μυστικιστών καί Έσωτεριστών.
ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ Μιχαήλ Βίνε("ΠΛΩΤΙΝΕ) καί όχι ή
δήθεν άσφάλεια τού ψευδωνύμου.

Η παρούσα παράκλησις καί πρόσκλησις γίνεται μ΄όλη τήν καλή διάθεσιν καί πρόθεσιν καί έντός τού γράμματος καί τού πνεύματος τών διδαχών τού Γκάντι.Ή άπόρριψίς της, καί φυσικά οί έξ αύτής προκληθησόμενες
συνέπειες, ήθικέ καί ΝΟΜΙΚΕΣ, άφορούν πλέον μόνο Έσένα Κύριε Μιχαήλ Βίνε.Ό Φουράκης ούτε είχε, ούτε έχει άκόμα, διάθεσιν καί πρόθεσιν άντιπαραθέσεως μαζίσου, άλλά άφού τόν έχει ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ πολλές φορές, κάποτε, έστω καί έαν παραβιάζει τίς διδαχές τού Γκάντι, θά πρέπει νά άμυνθεί. Ή δέ άμυνα, σχεδόν πάντα, έξελίσεται σέ άντεπίθεσιν καί αύτή έν συνεχεία σέ έπίθεσιν.


Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Πρώην Συνεργάτης

Greece
1491 Μηνύματα
Απεστάλη: 14/07/2004, 17:10:45  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΠΛΩΤΙΝΟΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Κύριε «Φουράκη» δυστυχώς έχεις υποπέσει σε ατοπήματα και σύγχυση.

· Πρώτον ΔΕΝ ονομάζομαι ΒΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.
· Δεύτερο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δικός ο χώρος, φιλοξενούμενος είμαι εδώ όπως όλοΙ μας.
· Τρίτον εκτός του ψευδώνυμου ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΟΛΑ ΜΟΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ. Προφανώς ΔΕΝ έχεις διαβάσει κανένα.

Αναφέρεις:


quote:
«;( τά σχετικά σου μηνύματα καί έάν έχουν σβυσθεί ύπάρχουν άποθηκευμένα σέ δισκέττες).»
«Έσύ διατί δέν τολμάς, καί ώς ύπέθυνος τού ΦΟΡΟΥΜ σου, νά γάψεις κριτική, καλόπιστη ή καί κακόπιστη
όχι μόνο διά τά γραφέντα άπό τόν Φουράκη άλλά καί διά τήν άτομική του, οίκογενειακή του, κοινωνική του καί έθνικήτου στάσιν καί συμπεριφορά»Από όσο καταλαβαίνω διατηρείται αρχεία, κοινως φακέλωμα..., αλλά προσωπικά ΔΕΝ έχω γράψει τίποτε το επιλήψιμο για το πρόσωπο σου πόσο μάλλον την οικογένεια σου.
Σε παρακαλώ λοιπόν εφόσον έχεις αρχεία να παραθέσεις τις λοιδορίες μου για οποιονδήποτε.

Ο κάθε ένας κύριε που γράφει και παράγει πνευματικό έργο κρίνεται. Μην ανησυχείς για τον ταπεινό KAI AΣΗΜΑΝΤΟ ΨΕΥΔΟ-ΠΛΩΤΙΝΟ αγαπητέ, διότι όπως λέει και ο Σωκράτης

«Oσοι βαδίζουν στον ήλιο, παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι έχουν μεγάλη δόξα, παρακολουθούνται από το φθόνο»..

Προσωπικά είμαι ελεύθερος και ελευθερία σημαίνει ότι μαθαίνεις να έχεις απαιτήσεις μόνο από τον εαυτό σου, όχι από τη ζωή ή τους άλλους.
Δεν απαιτώ λοιπόν σεβασμό. Ο Σεβασμός κερδίζεται δεν αγοράζεται…
Για τον λόγο ότι ο χρόνος μου είναι ιδιαίτερα περιορισμένος δεν θα επεκταθώ περισσότερο.
Αν υπάρχει κάτι περισσότερο απο πλευρας σου το ηλεκτρονική μου ταχυσδρομίο ειναι στην διάθεση του οποιοδήποτε.


"Είμαστε έτοιμοι να διαπράξουμε τα χειρότερα εγκλήματά κατά του τόπου μας και να αποδώσουμε την ευθύνη σε κάποιους τρίτους....
Σε κάποιους ανθέλληνες, ενώ οι χειρότεροι ανθέλληνες είμαστε εμείς. Η Ελλάδα των αεριτζήδων".

Λεωνίδας Κύρκος


«Η γνώση της άγνοιας είναι η αρχή της σοφίας»

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Πρώην Συνεργάτης

Greece
1491 Μηνύματα
Απεστάλη: 14/07/2004, 17:13:53  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΠΛΩΤΙΝΟΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
ο «ΡΟΥΦ» δεν έδρασε σωστά παρέλειψε σημαντικές πληροφορίες….


«Η γνώση της άγνοιας είναι η αρχή της σοφίας»

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νέο Μέλος

Greece
2 Μηνύματα
Απεστάλη: 15/07/2004, 02:00:20  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
ΠΡΩΤΗ πρόχειρη , μά σηματοδοτική ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΟΜΟ «ΠΛΩΤΙΝΟΣ»

Πολύ θά ήθελε ή φυσική καί έπώνυμη προσωπικότης ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ νά Σεβασθεί καί τηρήσει τίς Άρχές καί τούς Κανόνες τής τών ΕΛΛΗΝΩΝ Εύγένειας καί φιλότητος, καλι νά Σάς προσφωνήσει
ΚΥΡΙΟΝ.

Διστυχώς οϊ αύτές άρχές καί οί αύτοί κανόνες δέν τού παρέχουν κανένα δικαίωμα καί καμμία δυνατότητα νά προσφωνήσει Κύριο κάπποι άτομο, καθότι τό άτομο καί ώς ούδέτερον δέν δύναται ούτε νά ταυτησθεί καί ούτε καί νά ταυτοποιηθεί μέ τή φυσική προσωπικότητα.
Όταν δέ, ή φυσική προσωπικότης ( -τό πρόσωπο, ή φαινοτυπική αύτής ταυτότητα), ή όποία προσδιορίζεται, όρίζεται καί δηλώνεται καί διά τού έπωνύμου ( = πατρονύμου- τού γόνος καί γονιδιόματος) καί τού όνόματος( = τής άπό τό πατρόνυμο αύνονομουμένης φυσικής προσωπικότητος) , άφ΄ ένός αύτοκαλύπτεται μέ κουκούλα ( όπως οί δοσίλογοι τής γερμανικής κατοχής καί τήν έποχή μας κάποιο Ίρακινοί άντάρτες) καί άφ΄ έτέρου αύτοδηλώνεται μέ ψευδώνυμο είναι άτομο, όπως τό όρίζει ή Έπιστήμη τής Φυσικής καί όχι τής Άνθρωπ0ολογίας, άλλά ούτε καί τής Νομικής.

Δέν έχει, λοιπόν, ούτε τό δικαίωμα, ούτε τήν δυνατότητα νά συνδιαλλάγει μέ άτομο, τό όποίο έκ τής δομής του είναι άφωνο, άνοο καί άπνεύματο.
Διά τού μηνύματός του άπευθύνθηκε είς τήν φυσικήν καί έπωνυμη προσωπικότητα ΒΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ. Τό άτομο μέ τή κουκούλα, ή έστω καί έττικέτα ΠΛΩΤΙΝΟ άρνείται ( «ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΝ όνομάζουμε ΒΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ») αύτήν τήν φυσικήν προσωπικότητα καί παραμένει
..... ά τ ό μ ο. Πώς, έπομένως μία ΦΥΣΙΚΗ καί ΕΠΩΝΥΜΗ Προσωπικότητα, ¨ως ή προσδιοριζόμενει καί δηλούμενε μέ τό έπώνυμο καί τό όνομα ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τού Παναγιώτου καί τής Έλένης γεννηθείς τό 1937 είς τήν Κοινότητα Δραπανιά τού Νομού Χανίων καί κάτοικος Άγίας Παρασκευής Αττικής Εύκαλύπτων 25, τηλέφωνο 210.60.10.606, νά συνδιαλλαγή , ή νά άντιπαρατεθή μέ έν άτόμο ;

Η ΦΥΣΙΚΗ καί ΈΠΩΝΥΜΗ φυσική Προσωπικότητα, ή μέ τό έπώνυμο καί τό όνομα ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προσδιοριζομένη καί δηλούμενη
παρακάλεσε καί προσκάλεσε , ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ καί ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ, τήν έπίσης φυσική προσωπικότητα ΒΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ νά τής παράσχει διεκρυνίσεις, διά τίς άπ΄αύτήν διατυπωθείσας είς τό παρόν Φορούμ διά αύτήν/τον άπαξιωτικές λαλιές, όπως π.χ.: «Προσωπική άποψη είναι ότι ό Φουράκης είναι παντελώς άναξιόπιστος.»

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ
ΠΛΩΤΙΝΟΣ Συντονιστής Greece 1036 Μηνύματα Posted - 29/05/2002 : 02:20:33 θα δανειστώ για εισαγωγή στο θέμα ένα τμήμα απο τον Γ Καραμπελία και το περιοδικό Αρδιν "Περιμένοντας κάποιο θαύμα παραπατάει ο σημερινός ελληνισμός ανάμεσα σε ονειροφαντασίες μεγαλείου και την καταθλιπτική καθημερινότητα ενός Σημίτη μιας Αγγελοπούλου ή ενός big brother, προσκυνώντας μεθυσμένους τουρίστες από τη Μύκονο έως την Αγία Νάππα. Ο τόσο αναμενόμενος Μεσσίας έχει εκφυλιστεί σε ιστορίες για... εξωγήϊνους και “ομάδες Ε”..." Προσωπική αποψη είναι ότι ο Φουράκης είναι παντελός αναξιόπιστος ..Κάποιες "πληροφορίες", υπάρχουν στο βιβλίο μυστικές εταιρίες των εκδόσεων Αρχέτυπο.

Υ.Γ.. Έάν καί όταν τό άτομο μέ τή έπικάλυψιν ή έττικέτα ΠΛΩΤΙΝΟΣ μεταλλαχθή είς φυσική προσωπικότητα καί άποκτήση, ή έπανακτήση
( Άφού καί είς τό άνωτέρω μήνυμά του σημειώνει: «Προσωπική άποψη») τήν είς τίς Σκοτεινές Στοές ( όχι μόνο τού Σοφικού) καί τούς Πλαβασκυκομπέϊλες κατακόμβες άλλοτροιοθήσα, ή όριστικώς άπολεσθήσα προσωπικοτητά του, τότε ίσως νά έπιχειρηθή καί πραγματοποιηθεί συζήτησιν ή καί άντιπαράθεσιν αύτής καί τού Γράφοντος. Τότε, έπίσης, ό Δεύτερος θά παρακαλέσει αύτήν/τον νά τόν πληροφορίσει περί τών «ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ, τό ΒΙΒΛΙΟ καί τίς ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ, τά έντυπα δημοσιεύσεως τών πρώτων καί τρίτων καθώς καί τόν τίτλον τού δευτέρου , τόν Έκδοτικό Οίκο έκδοσεώς του καί τά βιβλιοπωλεία διαθέσεως του.

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

koupakia
Νέο Μέλος

Greece
21 Μηνύματα
Απεστάλη: 15/07/2004, 08:37:18  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους koupakia  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Ωχ Ωχ Ωχ!

Τρέχω να φορέσω διπλή κουκούλα!

Μετά τον Πλωτίνο!

Έφθασε η σειρά μου!

Να με ανακαλύψει/αποκαλύψει!

Ο γνωστός ασανσερτζής!

Α.ΑχέρονταςΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

ΠΛΩΤΙΝΟΣ
Πρώην Συνεργάτης

Greece
1491 Μηνύματα
Απεστάλη: 15/07/2004, 16:38:38  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους ΠΛΩΤΙΝΟΣ  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)

Κύριε Φουράκη οι Κανόνες τής των ΕΛΛΗΝΩΝ Ευγένειας και σεβασμού προσωπικά μου επιτρέπουν να σε αποκαλώ κύριο καθότι θα μπορούσα ηλιακά και ΜΟΝΟ να είμαι υιός σου…

Δυστυχώς εμμένεις να θεωρείς ότι είμαι άλλο φυσικό πρόσωπο από αυτό που δηλώνω.

Η γνώση κύριε Φουράκη ΔΕΝ χαρίζεται κερδίζεται. Ανατρέξτε λοιπόν στα άρθρα της πρώτης σελίδας του «εσωτερικά» για να σας αποκαλυφθεί το ονοματεπώνυμο μου.

Μια αναζήτηση στο google επίσης…

Εάν θεωρείς ότι είναι λοιδορία για την οικογένεια σου κύριε Φουράκη ή για εσένα η άποψη μου ότι είναι αναξιόπιστα τα περί Υποχθόνιων επιχθονιων, Έψιλον, εξωγήινων, κ.λ.π τότε λυπάμαι αλλά δεν γνωρίζεις ότι όλοι κρινόμαστε…, πόσο μάλλον όσοι παράγουν πναυματικό έργο.

Όσον αναφορά το γράμμα Εψιλον και το τι συμβολίζει προτιμώ την άποψη του Πλουτάρχου από τις μοντέρνες συνομοσιολογίες….

«Γιατί ο Θεός φαίνεται να μοιάζει να χαιρετά τον καθένα που τον πλησιάζει, με τις λέξεις "γνώθι σαυτόν" , που ασφαλώς δεν είναι καθόλου λιγότερο σημαντικός από τον συνηθισμένο χαιρετισμό " χαίρε ".

Εμείς, με την σειρά μας, απαντάμε στο Θεό " Συ ει ", και έτσι επιβεβαιώνουμε ότι ο αληθινός αρχέγονος και μόνος πρέπων χαιρετισμός είναι να δηλώσουμε ότι αυτός ΕΙΝΑΙ.

Με αυτή τη μορφή ύπαρξης, πράγματι δεν έχουμε κανένα ρόλο εδώ, γιατί κάθε θνητό πλάσμα που βρίσκεται ανάμεσα σε γέννηση και θάνατο, εκδηλώνει απλώς μία εμφάνιση, μια αδυναμία και αβέβαιη εικόνα του εαυτού του. Αν προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε με την διάνοια μας, είναι όπως όταν το νερό, δυνατά συμπιεσμένο, διαρρέει λόγω της πίεσης, μουσκεύοντας καθετί γύρω.

Διότι, η διάνοια, ζητώντας να σχηματίζει μια ξεκάθαρη αντίληψη για τα πράγματα που υπόκεινται στο τυχαίο και στην αλλαγή, καταπλήσσεται από την γέννηση και τον θάνατο τους και είναι ανίκανη να συλλάβει οτιδήποτε αιώνιο ή αληθινά υπάρχον».

«Η γνώση της άγνοιας είναι η αρχή της σοφίας»

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
Serge
Νέο Μέλος

Greece
17 Μηνύματα
Απεστάλη: 18/07/2004, 23:49:08  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Serge  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Αμα τα παιδια του 83 δεν αφησουν τα κινητα και τα clubs δεν βλεπω να κανουν τιποτα.Θα μου πειτε δεν ειναι ολοι ετσι αλλα εχω βαρεθει να βλεπω πιτσιρικια με κινητα τηλ. που μονο μουρη ξερουν να πουλανε και στην τελικη δεν ξερουν που τους πανε τα 4.

Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Mercury
Μέλος 3ης Βαθμίδας

Netherlands
781 Μηνύματα
Απεστάλη: 19/07/2004, 00:58:37  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Mercury  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
Αστρολογικά, η πιο ενδιαφέρουσα γενιά νέων ανθρώπων ήρθε στη ζωή την περίοδο 1989-95.Είναι τα παιδιά που η σημερινή τους ηλικία κυμαίνεται απο 9 ώς 15 ετών.Τα παιδιά αυτά έχουν στα ωροσκόπια τους τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα σε σύνοδο στον Αιγόκερω.Ιδιαίτερα τα παιδιά που γεννηθήκαν τα πρώτα χρόνια αυτής της περιόδου,και ακόμα ειδικότερα εκείνα που γεννηθήκαν χειμερινούς μήνες έχουν τον Κρόνο και άλλους προσωπικούς πλανήτες σε "επαφή" με την καταπληκτική αυτή σύνοδο.Η επαφή αυτών των δύο πλανητών είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με αυτό που ονομάζουμε "υπερφυσικό".Πιστεύω οτι ένα πολύ υψηλό ποσοστό από αυτά τα παιδιά θα αναπτύξει πολύ υψηλό ενδιαφέρον για ζητήματα μεταφυσικής και εσωτερισμού, και ακριβώς λόγω της σοβαρότητας και της καθαρής σκέψης που διακρίνει το ζώδιο του Αιγόκερω, θα καταφέρει να δώσει τις σωστές απαντήσεις σε ερωτήματα που μένουν αναπάντητα για πολλούς αιώνες τώρα.
Οι δυο πλανήτες βρέθηκαν πράγματι να διελαύνουν το ζώδιο του Τοξότη κάπου το '83, αλλά δεν ήρθαν ποτέ σε σύνοδο εκεί.Και αυτό στην αστρολογία δεν είναι λεπτομέρεια...
Μετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας
Labolas Glasya
Μέλος 2ης Βαθμίδας


293 Μηνύματα
Απεστάλη: 22/07/2004, 18:16:14  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους Labolas Glasya  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
το πνιξαμε βλεπω το θεματακι. *

http://www.ummo.cc/Sigil/Glasya_Labolas.JPGΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

koupakia
Νέο Μέλος

Greece
21 Μηνύματα
Απεστάλη: 23/07/2004, 10:28:49  Εμφάνιση Προφίλ  Επισκεφθείτε την Προσωπική Σελίδα του Μέλους koupakia  Απάντηση με Παραπομπή (Quote)
quote:
Πιστεύω οτι ένα πολύ υψηλό ποσοστό από αυτά τα παιδιά θα αναπτύξει πολύ υψηλό ενδιαφέρον για ζητήματα μεταφυσικής και εσωτερισμού, και ακριβώς λόγω της σοβαρότητας και της καθαρής σκέψης που διακρίνει το ζώδιο του Αιγόκερω, θα καταφέρει να δώσει τις σωστές απαντήσεις σε ερωτήματα που μένουν αναπάντητα για πολλούς αιώνες τώρα

Πω πω πωωωωωώ!

Θα γεμίσει η Ελλάδα Φουράκηδες!

Ανορθόγραφους συνωμοσιολόγους!

Αγράμματους συγγραφείς!

Και με νέους χαρδαβέλες θα γεμίσει η ελληνική μικρή οθόνη!

Δε θα το αντέξω ρε γαμώτο!

θα φύγω για τον Αρκτούρο!

τώρα που λούζει την ελληνική γη!

Και δη τη βοιωτική!

Α.ΑχέρονταςΜετάβαση στην Κορυφή της Σελίδας

Το Θέμα καταλαμβάνει 2 Σελίδες:
  1  2
 
 Νέο Θέμα  Απάντηση στο Θέμα
 Εκτυπώσιμη Μορφή
Μετάβαση Σε:

ESOTERICA.gr Forums !

© 2010-11 ESOTERICA.gr

Μετάβαση Στην Κορυφή Της Σελίδας
0.109375
Maintained by Digital Alchemy