Οι Διδάσκαλοι Μόρυα και Κουτ Χούμι, από τον Grev Kafi